Trang chủ Tin tức Thông báo trường
Thông báo
Thông báo V/v Đóng học phí các lớp L14DC1-2 và L14ĐD1-2
Chủ nhật, 21 Tháng 12 2014 03:32 
Thông báo lịch nghỉ Tết dương lịch 2015
Thứ ba, 16 Tháng 12 2014 00:13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG

Số:     /TB-CĐPD

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

             Quảng Nam, ngày       tháng     năm 2014

THÔNG BÁO

LỊCH NGHỈ LỄ TẾT DƯƠNG LỊCH 2015

 
   

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015, nhà trường thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch như sau:

1. Đối tượng:

- Đối tượng được nghỉ: HSSV đang theo học các lớp có TKB từ thứ 2 đến chủ nhật, cụ thể: C12DC, C12ĐD, C13DC1, C13DC2, C13ĐD, C13TC, N13DC1, N13ĐD, C14, T14, N14 (ngoại trừ các lớp, HSSV có TKB học ghép, học bổ sung với các lớp T7, CN).

2. Thời gian nghỉ:

- Thời gian nghỉ: Từ thứ hai, ngày 29/12/2014 đến chủ nhật, ngày 04/01/2015.

- Thời gian đi học lại: Từ thứ hai, ngày 05/01/2015 HSSV học và thi theo Thời khóa biểu được niêm yết tại bảng thông báo và website của trường.

3. Tổ chức thực hiện:

Để thực hiện tốt lịch nghỉ trên, Ban Giám hiệu Nhà trường yêu cầu Trưởng/phó các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm, CVHT các lớp có trách nhiệm thông báo và nhắc nhở HSSV nghỉ và trở lại học tập theo đúng nội dung thông báo này.

Nơi nhận:

- HĐQT (Để b/c);

- BGH (Để thực hiện);

- Các Phòng, Ban, Khoa, TT,

CVHT, HSSV các lớp (Để thực hiện);

- Website của trường;

- Lưu VT, ĐT-QLHSSV.

         HIỆU TRƯỞNG

 

 
Thông báo Lịch nghỉ giữa học kỳ I - năm học 2014-2015
Thứ ba, 11 Tháng 11 2014 14:30

 THÔNG BÁO

LỊCH NGHỈ GIỮA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2014-2015

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học, nhà trường thông báo lịch nghỉ giữa học kỳ như sau:

 1. Đối tượng:

- Đối tượng được nghỉ: Các HSSV đang theo học các lớp có TKB từ thứ 2 đến CN.

- Đối tượng không được nghỉ: Các HSSV đang theo học các lớp có TKB vào T7 và CN.

2. Thời gian nghỉ:

- Thời gian nghỉ: Từ thứ 2, ngày 17/11/2014 đến CN, ngày 23/11/2014.

- Thời gian đi học lại: Từ thứ 2, ngày 24/11/2014 HSSV học và thi theo Thời khóa biểu được niêm yết tại bảng thông báo và website của trường.

3. Tổ chức thực hiện:

Để thực hiện tốt lịch nghỉ trên, Ban Giám hiệu Nhà trường yêu cầu Trưởng/phó các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm, CVHT các lớp có trách nhiệm thông báo và nhắc nhở HSSV nghỉ và trở lại học tập theo đúng nội dung thông báo này.

PHÒNG ĐÀO TẠO - QLHSSV

 

 
Thông báo V/v Khám sức khoẻ Học sinh - sinh viên 2014-2015
Thứ sáu, 31 Tháng 10 2014 06:20

 

THÔNG BÁO

V/v khám sức khỏe cho học sinh - sinh viên

Năm học 2014 - 2015

Thực hiện theo kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015, Trường Cao đẳng Phương Đông thông báo kế hoạch tổ chức khám sức khỏe cho HSSV như sau:

I. Thời gian, địa điểm

1. Thời gian: Chủ nhật, ngày 02/11/2014, cụ thể:

- C14DC1 :                                    07h00 - 07h45, ngày 02/11/2014

- C14DC2:                                     07h45 - 08h30, ngày 02/11/2014

- C14ĐD:                                       08h30 - 09h15, ngày 02/11/2014

- C14TC, C14 kinh tế - kỹ thuật:   09h15 - 10h00, ngày 02/11/2014

- Liên thông:                                  10h00 - 11h00, ngày 02/11/2014

- T13, T14, N13, N14:                   13h00 - 13h45, ngày 02/11/2014

- HSSV năm 2 và năm 3:             13h45 - 14h30, ngày 02/11/2014

Lưu ý: Các lớp có thể linh hoạt tiến hành sớm hơn thời gian dự kiến.

2. Địa điểm: Trường Cao đẳng Phương Đông.

 II. Yêu cầu

          - Học sinh, sinh viên bắt buộc phải tham gia khám sức khỏe đầy đủ và nghiêm túc theo quy định, những học sinh vắng mặt tùy theo lý do cụ thể sẽ xem xét và xử lý theo quy định hiện hành.

            - HSSV phải nộp lệ phí khám sức khoẻ (90.000/hs-sv).

- Thời gian tổ chức khám sức khỏe có thể điều chỉnh cho phù hợp với tình hình chung của nhà trường.

PHÒNG ĐÀO TẠO - QLHSSV

Xem danh sách:

1. Xem danh sách Khám sức khoẻ các lớp C14: tại đây.

2. Xem danh sách Khám sức khoẻ các lớp T13, T14, N13, N14: tại đây.

3. Xem danh sách Khám sức khoẻ các lớp L14, V14: tại đây.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Thông báo Tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Học sinh - Sinh viên Dân tộc thiểu số
Thứ sáu, 31 Tháng 10 2014 06:15

 

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Học sinh - Sinh viên Dân tộc thiểu số

            Thực hiện ý kiến chỉ đạo của HĐQT, BGH Trường Cao đẳng Phương Đông, Phòng ĐT-QLHSSV thông báo tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Học sinh - Sinh viên Dân tộc thiểu số như sau:

I. Mục đích:

Tạo môi trường cho Học sinh - Sinh viên (HSSV) con em đồng bào các dân tộc thiểu số có môi trường hòa nhập, học tập và rèn luyện tốt các kỹ năng mềm trong giảng đường Đại học.

II. Nội dung chương trình Lễ ra mắt:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: bắt đầu từ 06h55, thứ hai, ngày 03 /11/2014

- Địa điểm: Tiền sảnh khu hành chính, Trường Cao đẳng Phương Đông

Đưa tin trên sóng Đài truyền hình Quảng Nam và Báo Quảng Nam.

2. Thành phần tham dự buổi Lễ

2.1. Dự kiến khách mời:

- Đại diện Đoàn Thanh niên cấp trên

- BGH Trường Cao đẳng Đức Trí

2.2. Thành phần tham dự:

- Hội đồng sư phạm nhà trường;

- HSSV Dân tộc thiểu số và HSSV tất cả các lớp;

P. ĐÀO TẠO - QLHSSV

 

 
Thông báo V/v nộp, nộp bổ sung giấy tờ ưu tiên xét miễn giảm học phí HK1 - năm học 2014-2015
Thứ tư, 15 Tháng 10 2014 02:43

 THÔNG BÁO

Về việc nộp, nộp bổ sung các giấy tờ ưu tiên

để miễn giảm học phí HSSV - HKI - năm học 2014-2015

 Căn cứ Quyết định số: 146/QĐ-HĐQT ngày 10/08/2012 của Hội đồng Quản trị trường Cao đẳng Phương Đông về việc ban hành Quy định chế độ học bổng và chính sách miễn giảm học phí đối với HSSV, Phòng ĐT&QLHSSV thông báo đến toàn thể HSSV của trường như sau:

1. HSSV thuộc đối tượng miễn giảm nộp đơn, giấy chứng nhận đối tượng miễn giảm gửi về phòng ĐT&QLHSSV trong thời gian từ ngày ra thông báo đến ngày 27/11/2014, riêng các lớp N12DC2, L13 đến ngày 03/11/2014.

Các HSSV chưa có tên danh sách kèm thông báo này hoặc thuộc trường hợp phải bổ sung hồ sơ cần gửi giấy tờ hợp lệ về Phòng ĐT&QLHSSV trong thời gian trên.

2. Đối với các đối tượng HSSV là người có công với cách mạng và con của họ, Nhà trường ký xác nhận là HSSV của trường vào sổ ưu đãi giáo dục để Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện nơi HSSV thường trú trợ cấp chế độ ưu đãi theo quy định của Nhà nước.

3. Phòng ĐT&QLHSSV kiểm tra, xác minh số HSSV được xét hưởng chính sách miễn giảm và tổng hợp trình BGH phê duyệt.

4. Mọi hồ sơ nộp trễ thời gian quy định nêu trên sẽ không được giải quyết.

Đề nghị tất cả HSSV thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này.

Phòng Đào tạo - QLHSSV

Xem danh sách:

1. Danh sách chính thức:

2. Danh sách bổ sung (học kỳ trước):

 

 

 
Thông báo V/v đóng học phí các lớp
Thứ tư, 24 Tháng 9 2014 07:40 
Thông báo Kế hoạch Thi Tốt nghiệp Trung cấp nghề Chính quy - đợt 25,26/10/2014
Thứ năm, 18 Tháng 9 2014 10:03

KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP BẬC TRUNG CẤP NGHỀ

HỆ CHÍNH QUY - KHÓA THI NGÀY 25,26/10/2014

Để thực hiện kỳ thi tốt nghiệp năm 2014 đạt kết quả tốt, đảm bảo tính nghiêm túc, trung thực, thể hiện sự công bằng, khách quan. Nay nhà trường thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp khóa thi ngày 25,26/10/2014 như sau:

1. Ôn thi : (từ ngày 04/10/2014 đến 05/10/2014)

Ngành

Môn thi

Học phần được ôn thi

Thời gian

Số tiết

GV ôn thi

Môn thi chung

Chính trị

Chính trị

7h00ngày 04/10/2014

5

Thầy Hiếu

Kỹ thuật Dược

(28)

Lý thuyết nghề

1. Dược liệu

2. Bào chế đại cương và bào chế các dạng thuốc: Cao thuốc, cồn thuốc, rượu thuốc, dung dịch thuốc, thuốc tiêm, thuốc tiêm truyền, thuốc nhỏ mắt, thuốc mỡ, thuốc đặt, viên nén, viên tròn.

3. Bảo quản thuốc

04,05/10/2014

15

T. Bình

T. Thạch

T. Khánh

Thực hành nghề

1. Hóa dược

2. Bào chế

3. Dược liệu

04,05/10/2014

5

T. Khánh

2. Họp hội đồng xét điều kiện dự thi:

Thời gian và địa điểm: 8h00 ngày 02/10/2014 tại phòng hội đồng.

3. Thi tốt nghiệp:

            Tập trung giám thị coi thi phổ biến quy chế coi thi: 14h00 ngày 24/10/2014

            Tập trung thí sinh phổ biến quy chế thi, phòng thi và kiểm tra các sai sót: 15h00 ngày 24/10/2014 (Nếu có sai sót thì phải chỉnh sửa ngay tại Phòng thi).

            Lịch thi:

Ngày thi

Thời gian thi

Môn thi

Khối ngành

Hình thức thi

Thời lượng làm bài

25/10/2014

7h30-9h30

Chính trị

TC nghề

Viết

120 phút

13h30-15h30

Lý thuyết nghề

Kỹ thuật dược

Viết

120 phút

26/10/2014

7h00 – 11h00

Thực hành nghề

Kỹ thuật Dược

Vấn đáp + Thực hiện quy trình kỹ thuật

4. Chấm thi:

4.1. Tập trung giám khảo phổ biến quy chế chấm thi: 7h30 ngày 27/10/2014

4.2. Chấm thi: từ 27/10/2014 đến 29/10/2014

5. Họp Hội đồng xét tốt nghiệp:

            Thời gian: 13h00 ngày 30/10/2014

            Địa điểm: Phòng Hội đồng

6. Công bố kết quả thi tốt nghiệp: 8h00 ngày 31/10/2014

7. Nhận đơn phúc khảo bài thi:

            Thời gian: Từ ngày 01/11/2014 - 10/11/2014

            Địa điểm: Phòng Đào tạo & QLHSSV.

            Bộ phận nhận đơn: Ban Thư ký

8. Chấm bài phúc khảo: 11/11/2014

9. Họp Hội đồng xét tốt nghiệp bổ sung (nếu có):

            Thời gian: 13h00 ngày 12/11/2014

            Địa điểm: Phòng Hội đồng

10. Công bố điểm phúc khảo:  15h00 ngày 12/11/2014.

 
Thông báo Tuyển sinh Liên thông Cao đẳng Chính quy 2014
Thứ năm, 18 Tháng 9 2014 09:40

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2014

       Trường Cao đẳng Phương Đông thông báo tuyển sinh Liên thông năm 2014 như sau:

1. Ngành đào tạo và môn thi tuyển:  

TT

NGÀNH ĐÀO TẠO

MÔN THI TUYỂN

CHỈ

TIÊU

1

Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử

Cơ sở kỹ thuật điện, Toán, Vật lý

185

2

Công nghệ kỹ thuật Xây dựng

Kết cấu xây dựng , Toán, Vật lý

3

Tài chính - Ngân hàng

Lý thuyết tài chính tiền tệ, Toán, Anh văn.

4

Quản trị kinh doanh

Marketing căn bản, Toán, Anh văn.

5

Kế toán

Nguyên lý kế toán, Toán, Anh văn.

6

Điều dưỡng

Điều dưỡng cơ bản, Toán, Sinh

7

Dược

Hóa dược, Toán, Sinh

2. Tổ chức đào tạo:

-         Sau khi trúng tuyển, sinh viên học tập trung liên tục hằng tuần tại trường Cao đẳng Phương Đông.

-         Thời gian đào tạo: 1,5 năm đến 2 năm.

3. Đối tượng tuyển sinh:

      Đối tượng được tham dự kỳ thi tuyển sinh đào tạo liên thông là những người đã tốt nghiệp trung cấp cùng chuyên ngành, hoặc cùng khối ngành với các điều kiện sau:

-         Thí sinh tốt nghiệp trung cấp sau thời hạn 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

-         Thí sinh tốt nghiệp trung cấp chưa đủ 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ dự thi phải dự thi các môn văn hóa theo khối thi của ngành thí sinh đăng ký học liên thông trong kỳ thi tuyển sinh cao đẳng, đại học chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức năm 2014.

-         Thí sinh thuộc diện chính sách, khi thi tuyển được hưởng ưu tiên theo các Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.           

4. Hồ sơ và thủ tục đăng ký tuyển sinh

a. Hồ sơ dự thi gồm:

-         Phiếu đăng ký dự thi liên thông (theo mẫu của trường CĐ Phương Đông )

-         Bản sao giấy khai sinh (có công chứng)

-         Bản sao Bằng tốt nghiệp trung cấp (có công chứng).

-         Bảng điểm trung cấp (có công chứng).

-         02 phong bì (có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận), 03 ảnh (3x4 cm)

-         Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).

b. Thủ tục nộp hồ sơ:

-         Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Phương Đông.

-         Địa chỉ: Số 03 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

5. Thời gian ôn và thi:

- Thời gian ôn tập: Ngày 11,12/10/2014

- Thời gian thi: Ngày 25 và 26/10/2014

- Lệ phí ôn và thi: 350.000 đồng

Mọi chi tiết xin liên hệ :

Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Phương Đông

Địa chỉ: 03 Hùng Vương - TP.Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0510.3810718. Hotline: 0913247365

Website: www.cpd.edu.vn

            

 
Thông báo Tuyển sinh Cao đẳng Hệ Vừa học Vừa làm 2014
Thứ năm, 18 Tháng 9 2014 09:18

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM NĂM 2014

       Trường Cao đẳng Phương Đông thông báo tuyển sinh Cao đẳng hệ vừa học vừa làm năm 2014 như sau:

 

1. Ngành đào tạo và môn thi tuyển:

 

STT

NGÀNH ĐÀO TẠO

KHỐI THI

CHỈ TIÊU

1

Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử

A

250

2

Công nghệ kỹ thuật Xây dựng

A

3

Tài chính - Ngân hàng

A

4

Quản trị kinh doanh

A

5

Kế toán

A

6

Điều dưỡng

B

7

Dược

A, B

2. Tổ chức đào tạo:

 - Sau khi trúng tuyển, sinh viên học tập trung liên tục hằng tuần tại trường Cao đẳng Phương Đông.

- Thời gian đào tạo: từ 2,5 năm đến 3 năm.

3. Đối tượng tuyển sinh:

- Những người đang làm việc trong các cơ quan, công ty, các tổ chức kinh tế, đã tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, trung cấp hệ chính quy hoặc không chính quy.

- Tuyển thẳng đối với các thí sinh đã tốt nghiệp đại học cùng khối.

- Thí sinh thuộc diện chính sách, khi thi tuyển được hưởng ưu tiên theo các Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

4. Hồ sơ và thủ tục đăng ký tuyển sinh:

a. Hồ sơ dự thi gồm:     

- Một bộ hồ sơ dự thi tuyển (thí sinh mua tại Phòng Đào tạo hoặc tải tại website http://www.cpd.edu.vn

- Một bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp (tương ứng là THPT, THBT, TCCN).

- Một bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp Đại học và bảng điểm (đối với các thí sinh tuyển thẳng).

- Một bản sao giấy khai sinh.

- Các giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có), bản chính hoặc bản sao hợp lệ.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế Quận, Huyện (hoặc cấp thẩm quyền tương đương theo quy định hiện hành của các cơ quan chức năng nhà nước) cấp.

- 03 ảnh (3x4) mới chụp chưa quá 6 tháng, phía sau ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh.

- Bản sao CMND (có công chứng).

- Bản sao hợp lệ sổ hộ khẩu thường trú.

- 02 phong bì (có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận)

b. Thủ tục nộp hồ sơ:

Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Phương Đông.

Hoặc nộp theo đường bưu điện về địa chỉ: Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Phương Đông. Số 03 Hùng Vương, Tp. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam.

5. Thi tuyển:

* Môn thi: Theo quy định như sau:

Khối A: Toán, Lý, Hóa

Khối B: Toán, Hóa, Sinh

* Kiến thức các môn thi nằm trong chương trình trung học phổ thông hoặc chương trình bổ túc trung học phổ thông hiện hành.

- Ngày thi dự kiến: ngày 25 - 26/10/2014.

- Thí sinh nhận “Giấy báo dự thi” tại trường từ 19/10/2014.

- Trường tổ chức ôn thi cho những thí sinh có yêu cầu. Thời gian ôn thi từ 20/9/2014 đến 19/10/2014. Lệ phí ôn thi 150.000 đồng / 1 môn.

 

6. Tuyển thẳng:

 

Hội đồng tuyển sinh sẽ xét tuyển thẳng những thí sinh đã tốt nghiệp Đại học. Thí sinh nộp bản sao bằng tốt nghiệp kèm bảng điểm toàn khoá học để được Nhà trường xem xét miễn thi tuyển sinh.

 

7. Lệ phí:

 

- Lệ phí hồ sơ và dự thi (hoặc xét miễn thi): 350.000 đồng /1 thí sinh (nộp khi đến nộp hồ sơ

Mọi chi tiết xin liên hệ :

Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Phương Đông

Địa chỉ: 03 Hùng Vương - TP.Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0510.3810718. Hotline: 091324736

Website: www.cpd.edu.vn

            

 
Các bài viết khác...
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 9 trong tổng số 19
Đăng nhậpThông báo mới
Video
Hình ảnh hoạt động
LOADING