Trang chủ Tin tức Thông báo trường THÔNG BÁO Lịch nghỉ hè 2012-2013 đối với HSSV thuộc các bậc đào tạo T12, N12, C11, C12

THÔNG BÁO Lịch nghỉ hè 2012-2013 đối với HSSV thuộc các bậc đào tạo T12, N12, C11, C12

Lịch nghỉ hè năm học 2012-2013 đối với HSSV thuộc các bậc đào tạo T12, N12, C11, C12


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG

Số:       /TB-CPD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam , ngày       tháng 6 năm 2013

THÔNG BÁO

Lịch nghỉ hè năm học 2012-2013 đối với HSSV thuộc

các bậc đào tạo T12, N12, C11, C12

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2012-2013, Nhà trường thông báo lịch nghỉ hè đối với HSSV thuộc các bậc đào tạo T12, N12, C11, C12 của nhà trường như sau:

1. Đối tượng nghỉ hè:

Tất cả Học sinh - Sinh viên đang theo học các bậc đào tạo T12, N12, C11, C12 tại trường.

2. Thời gian nghỉ hè và bắt đầu học kỳ I năm học 2013-2014:

a. Thời gian nghỉ hè: Từ 01/7/2013 (Thứ 2) đến hết ngày 21/7/2013.

b. Thời gian bắt đầu học kỳ I - Năm học 2013-2014:

- Học kỳ I năm học 2013-2014 bắt đầu từ ngày 22/7/2013.

- HSSV đi học theo thời khóa biểu niêm yết tại bảng thông báo và website của trường: www.phuongdongqn.vn

3. Tổ chức thực hiện:

Để thực hiện tốt lịch nghỉ hè, Ban Giám hiệu nhà trường yêu cầu Trưởng, phó các phòng, ban, khoa, trung tâm, GVCN liên quan có trách nhiệm thông báo và nhắc nhở HSSV trở lại học tập theo đúng nội dung thông báo trên.

 

Nơi nhận:

- BGH (b/cáo);

- Các phòng, ban, khoa, TT, GVCN, ĐTN, các lớp;

- Website của trường;

- Lưu VT, CT&CTHSSV.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

ThS. Lương Duy Thảo

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đăng nhậpThông báo mới
Video
Hình ảnh hoạt động
LOADING