Trang chủ Tin tức Thông báo trường KẾ HOẠCH TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – HSSV ĐẦU KHÓA

KẾ HOẠCH TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – HSSV ĐẦU KHÓA

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG

Số:       /KH-CPD-CT&CTHSSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày     tháng 8  năm 2013

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức học tập "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV”

đầu khóa lần 1 - Năm học 2013 - 2014

 

Thực hiện công văn số: 5410/BGDĐT-CTHSSV ngày 05/8/2013 về việc tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" trong các trường ĐH, CĐ, TCCN năm học 2013 - 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ kế hoạch năm học 2013-2014; Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trường về tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân- HSSV" năm học 2013 - 2014. Phòng CT&CTHSSV xây dựng kế hoạch tổ chức học tập "Tuần sinh hoạt công dân- HSSV" lần 1 năm học 2013 - 2014 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Nâng cao nhận thức của HSSV về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp cho HSSV nắm được tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước, khu vực và quốc tế.

2. Giúp HSSV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân - HSSV thông qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, về công tác HSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của nhà trường; phương hướng, nhiệm vụ năm học 2013-2014; nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội.

3. Nâng cao nhận thức của HSSV về mô hình trường Cao đẳng Phương Đông, sứ mệnh, mục tiêu, vai trò, nhiệm vụ của trường. Tạo ấn tượng tốt cho HSSV về môi trường học tập và nghiên cứu khoa học trong trường.

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

THỜI GIAN

NỘI DUNG HỌC TẬP

BÁO CÁO VIÊN

Thứ 2

NGÀY 02/9/2013

7 giờ – 17 giờ

- Tham quan phố cổ Hội An

- Giao lưu gặp gỡ BCH Đoàn trường

- Phổ biến chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên trường học năm học 2013-2014.

Có kế hoạch riêng

Thứ 3

NGÀY 03/9/2013

7 giờ – 10 giờ 30’

- Lãnh đạo gặp HSSV khóa mới.

- Tư vấn ngành nghề, y tế trường học cho HSSV.

- Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện chủ đề của năm học: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương”. Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của đảng viên, giảng viên, cán bộ, đề ra những nội dung phù hợp đối tượng là HSSV.

- Quán triệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020, nội dung Kết luận số 51-KL/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Quán triệt phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ cơ sở, liên hệ với các nội dung ngành giáo dục địa phương và cả nước đang triển khai; Giới thiệu những nội dung liên quan tới người học được đề cập trong Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009; Luật Giáo dục đại học, các nội dung, yêu cầu trong đào tạo theo tín chỉ và học tập đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Thầy Chính

Thứ 4

NGÀY 04/9/2013

7 giờ – 11 giờ

- Phổ biến kiến thức về Luật giao thông đường bộ và các văn bản có liên quan; Hướng dẫn thực hiện ATGT.

- Các nội dung về giáo dục pháp luật, phòng, chống ma tuý, tệ nạn mại dâm, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Phòng, chống tác hại của trò chơi điện tử với nội dung xấu; Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn trong trường học.

- Các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; Tuyên truyền kết quả công tác quản lý biên giới, phân giới, cắm mốc và tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia;

Mời C.An

Thứ 5

NGÀY 05/9/2013

7 giờ – 10 giờ 30’

- Chương trình, kế hoạch, quy chế đào tạo - Các hệ đào tạo TCCN, CĐ, liên thông.

- Tổ chức ổn định lớp (Chỉ định Ban cán sự, BCH chi đoàn lâm thời).

- Phổ biến các quy chế về công tác HSSV.

- Chế độ, chính sách; Tư vấn hướng nghiệp, việc làm cho HSSV.

- Phát động trong phong trào “Học sinh, sinh viên có hành vi ứng xử văn hóa”...

Cô Tuyết

Thầy Hiếu

Thứ 6

NGÀY 06/9/2013

7 giờ - 9 giờ 30’

- Giáo dục giới tính HSSV, phòng và chống HIV/AIDS.

- Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên và thanh niên.

Thầy Hùng

13 giờ - 16 giờ 30’

Thảo luận nhóm.

Làm bài thu hoạch.

Thầy Hiếu

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: Từ ngày 02/9 đến ngày 06/9/2013.

- Địa điểm: Phòng 307 trường Cao đẳng Phương Đông, số 03 Hùng Vương - TP Tam Kỳ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Yêu cầu: Báo cáo viên phải chuẩn bị tài liệu, nội dung báo cáo theo quy định.

- Phòng CT-CTHSSV:

+ Lập kế hoạch học tập, mời báo cáo viên thực hiện theo chuyên đề.

+ Giám sát, điểm danh, nhắc nhở HSSV trong thời gian học tập.

- Phòng Đào tạo: Sắp xếp phòng học, thời khoá biểu học tập chính khoá để tạo điều kiện thuận lợi cho HSSV tham gia tốt lớp học.

- Phòng TC-HC: Chuẩn bị trang trí phòng học, nước uống, vệ sinh phòng học.

- Phòng QT-TB: Chuẩn bị âm thanh, máy chiếu (khi có yêu cầu), máy ảnh.                                                                                                                       - Phòng KH-TV: Chuẩn bị kinh phí theo kế hoạch chi thanh toán cho báo cáo viên.

- Phòng KHCN&HTQT: Theo dõi viết bài đưa tin lên website của trường.

- Tất cả các báo cáo viên tổng hợp tài liệu báo cáo liên quan gửi về Phòng CT-CTHSSV trước ngày 02/9/2013 để báo cáo BGH.

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức học tập "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” đầu khóa (lần 1) - Năm học 2013 - 2014, đề nghị các phòng, ban, khoa, trung tâm, tổ chức liên quan triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch./.

 

Nơi nhận:

- Chi bộ (b/c);

- BGH (b/c);

- Các khoa, phòng, ban, Đoàn trường;

- Lưu VT; CT-CTHSSV.

DUYỆT

(Đã ký)

ThS. Lương Duy Thảo

LẬP KẾ HOẠCH

Nguyễn Thanh Hiếu

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đăng nhậpThông báo mới
Video
Hình ảnh hoạt động
LOADING