Trang chủ Tin tức Thông báo trường Thông báo nộp lệ phí nhận bằng Tốt nghiệp 2013-2014

Thông báo nộp lệ phí nhận bằng Tốt nghiệp 2013-2014

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /2014/TB-KHTV

Quảng Nam, ngày    24   tháng   2  năm 2014

THÔNG BÁO

V/v nộp lệ phí thi Tốt nghiệp & lệ phí nhận bằng  Tốt nghiệp 2013-2014

(Áp dụng với các lớp T12; N12; C11)

-   Căn cứ quy chế tổ chức hoạt động Trường Cao đẳng Phương Đông;

-   Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014.

Trường Cao đẳng Phương Đông thông báo đến toàn thể sinh viên các lớp về việc thu lệ phí như sau:

I. THU LỆ PHÍ  THI TỐT NGHIỆP & BẢO VỆ TỐT NGHIỆP:

1. Sinh viên thi tốt nghiệp                                : 450.000 đ/ 1 HSSV.

2. Sinh viên thi tốt nghiệp có thực hành        : 700.000 đ/ 1 HSSV.

3. Sinh viên Cao đẳng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp : 900.000 đồng/ 1 SV.

4. Thời hạn nộp: từ ngày ra thông báo đến 17h00 ngày 10/4/2014.

II. LỆ PHÍ  LỄ NHẬN  BẰNG TỐT NGHIỆP:

- Lệ phí nhận bằng tốt nghiệp :                       200.000 đồng/1 HSSV.

Quy định này có hiệu lực từ ngày ký

 

TL.HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- BGH (để b/c)

- Các khoa để thông báo cho HSSV;

- Các lớp;

- Phòng Đào tạo, Tài vụ;

- Lưu VT; TCHC.

Trương Thị Ly Ly

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đăng nhậpThông báo mới
Video
Hình ảnh hoạt động
LOADING