Trang chủ Tin tức Thông báo trường Thông báo lịch nghỉ Tết dương lịch 2015

Thông báo lịch nghỉ Tết dương lịch 2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG

Số:     /TB-CĐPD

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

             Quảng Nam, ngày       tháng     năm 2014

THÔNG BÁO

LỊCH NGHỈ LỄ TẾT DƯƠNG LỊCH 2015

 
   

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015, nhà trường thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch như sau:

1. Đối tượng:

- Đối tượng được nghỉ: HSSV đang theo học các lớp có TKB từ thứ 2 đến chủ nhật, cụ thể: C12DC, C12ĐD, C13DC1, C13DC2, C13ĐD, C13TC, N13DC1, N13ĐD, C14, T14, N14 (ngoại trừ các lớp, HSSV có TKB học ghép, học bổ sung với các lớp T7, CN).

2. Thời gian nghỉ:

- Thời gian nghỉ: Từ thứ hai, ngày 29/12/2014 đến chủ nhật, ngày 04/01/2015.

- Thời gian đi học lại: Từ thứ hai, ngày 05/01/2015 HSSV học và thi theo Thời khóa biểu được niêm yết tại bảng thông báo và website của trường.

3. Tổ chức thực hiện:

Để thực hiện tốt lịch nghỉ trên, Ban Giám hiệu Nhà trường yêu cầu Trưởng/phó các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm, CVHT các lớp có trách nhiệm thông báo và nhắc nhở HSSV nghỉ và trở lại học tập theo đúng nội dung thông báo này.

Nơi nhận:

- HĐQT (Để b/c);

- BGH (Để thực hiện);

- Các Phòng, Ban, Khoa, TT,

CVHT, HSSV các lớp (Để thực hiện);

- Website của trường;

- Lưu VT, ĐT-QLHSSV.

         HIỆU TRƯỞNG

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đăng nhậpThông báo mới
Video
Hình ảnh hoạt động
LOADING