Trang chủ Tin tức Thông báo trường Thông báo Qui định môn thi Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp khoá 2010-2012 và 2009-2012

Thông báo Qui định môn thi Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp khoá 2010-2012 và 2009-2012

Thông báo Qui định môn thi Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp khoá 2010-2012 và 2009-2012 5/21/2012 2:44:15 PM

Thông báo CPD


 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG

 

Số:        /TB-CPD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tam Kỳ, ngày       tháng     năm 2012

 

THÔNG BÁO

V/v Qui định môn thi tốt nghiệp trình độ TCCN khóa 2010-2012, 2009-2012.

 

- Căn cứ quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 40/2007/QT-BGDĐT ngày 01 tháng 08 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

- Căn cứ đề xuất môn thi tốt nghiệp của các phó, trưởng các khoa;

- Căn cứ đề nghị của trưởng Phòng Đào tạo,

 

Trường Cao đẳng Phương Đông thông báo các môn thi tốt nghiệp cho học sinh các lớp học thuộc bậc TCCN khóa 2010-2012, 2009-2012 như sau:

 

A.     Môn thi chung cho tất cả các ngành học: Môn Chính trị.

B.     Môn thi cho từng ngành học:

 

STT

Ngành học

Môn thi

1

Điện công nghiệp và dân dụng

1. Lý thuyết tổng hợp: Cơ sở kỹ thuật điện, Cung cấp điện.

2. Thực hành nghề nghiệp: Bảo vệ đồ án tốt nghiệp

2

Xây dựng công nghiệp và dân dụng

1. Lý thuyết tổng hợp: Cơ xây dựng, Kết cấu công trình

2. Thực hành nghề nghiệp: Bảo vệ đồ án tốt nghiệp.

3

Điện tử viễn thông

1. Lý thuyết tổng hợp: Mạch điện tử, Kỹ thuật số.

2. Thực hành nghề nghiệp: Bảo vệ đồ án tốt nghiệp.

4

Nghiệp vụ Lễ tân

1. Lý thuyết tổng hợp: Nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ buồng.

2. Thực hành nghề nghiệp: Thực hành tổng hợp.

5

Hành chính văn thư

1. Lý thuyết tổng hợp: Nghiệp vụ văn thư, nghiệp vụ lưu trữ

2. Thực hành nghề nghiệp: Thực hành tổng hợp

6

Pháp lý

1. Lý thuyết tổng hợp: Lý luận chung Nhà nước và pháp luật, Luật Nhà nước, Luật hành chính.

2. Thực hành nghề nghiệp: Thực hành tổng hợp

7

Kế toán doanh nghiệp

1. Lý thuyết tổng hợp: Lý thuyết hạch toán kế toán và Kế toán doanh nghiệp

2. Thực hành nghề nghiệp: Thực hành tổng hợp

* Riêng đối với học sinh hệ 3 năm (khóa 2009-2012), ngoài những môn thi theo qui định trên phải thi thêm 3 môn văn hóa: Toán, Vật lý, Văn.

C. Hình thức thi và thời lượng thi:

TT

Môn

Thời lượng  thi

Hình thức thi

1

Chính trị

150 phút

Tự luận

2

Lý thuyết tổng hợp

120 phút

Tự luận

3

Thực hành nghề nghiệp:

 

 

+ Điện CN & DD, Xây dựng DD & CN, Điện tử viễn thông.

10-15 phút/01 học sinh

Vấn đáp/bảo vệ

+ Kế toán, pháp lý, văn thư, Lễ tân

150 phút

Tự luận

4

Toán, Vật lý

60 phút/40 câu

Trắc nghiệm

5

Văn

90 phút

Tự luận

Đề nghị các khoa thông báo môn thi, chuẩn bị đầy đủ đề cương của các học phần thi tốt nghiệp, phổ biến đến học sinh, bố trí giáo viên ôn tập theo kế hoạch.

Đề nghị các Phòng, Khoa liên quan và toàn thể học sinh khóa 2010 - 2012, 2009-2012  thực hiện nghiêm túc thông báo này.

 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

-          HĐQT & BGH (b/c);                           BS. CKII. TRƯƠNG VĂN HÙNG

-          Các phòng ban, Khoa (t/h);                                         (đã ký)

-          GVCN, HSSV (t/h);

-          Lưu VT, ĐT.


 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đăng nhậpThông báo mới
Video
Hình ảnh hoạt động
LOADING