Trang chủ Tin tức Thông báo trường THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP 2012 5/25/2012 8:28:27 AM

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP 2012 5/25/2012 8:28:27 AM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:……../KH-CPD                                             Tam Kỳ, ngày      tháng     năm 2012

KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP  TRUNG CẤP CHUYÊN  NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY KHÓA 2010-2012, 2009-2012

Để thực hiện kỳ thi tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy khóa 2010-2012, 2009 – 2012 đạt kết quả tốt, đảm bảo tính nghiêm túc, trung thực, thể hiện sự công bằng, khách quan. Nay nhà trường thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp tháng 6/2012 như sau:

  1. 1. Ôn thi : (từ ngày 26/5/2012 đến 03/6/2012)

 

Ngành

Môn thi

Học phần được ôn thi

GV ôn thi

Số tiết

Thåìi gian

Địa điểm

Môn thi chung

Chính trị

Chính trị

T. Hiếu

05

7h00 ngày 30/5/12

P.306

Bậc TCCN khóa 2009-2012

Toán

Toán

T. Thảo

05

7h00 ngày 28/5/12

P.102

C.Dung

05

13h00 ngày 3/6/12

P.202

Văn

Văn

C. Hằng

05

17h00 ngày 3/6/12

P.202

Kế toán doanh nghiệp

Lý thuyết tổng hợp

Lý thuyết hạch toán kế toán, Kế toán doanh nghiệp

C. Thu Sương

10

7h00-13h00 ngày 31/5/12

P.102

Thực hành nghề nghiệp

Thực hành kế toán tổng hợp

T. Diệu

10

13h00 ngày 28/5/12

P.102

Pháp lý

Lý thuyết tổng hợp

Lý luận chung về NN&PL,Luật nhà nước, Luật hành chính

T. Hoàng

05

7h00 ngày 26/5/12

P.201

Thực hành nghề nghiệp

Thực hành tổng hợp

T. Hoàng

05

7h00 ngày 26/5/12

P.201

Nghiệp vụ Lễ tân

Lý thuyết tổng hợp

Nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ buồng

C. Tuyết Sương

05

7h00 ngày 31/5/12

P.103

Thực hành nghề nghiệp

Thực hành tổng hợp

C. Tuyết Sương

05

13h00 ngày 31/5/12

P.103

Hành chính - Văn thư

Lý thuyết tổng hợp

Nghiệp vụ lưu trữ, nghiệp vụ văn thư

C. Hoa

05

7h00 ngày 3/6/12

P.102

Thực hành nghề nghiệp

Thực hành tổng hợp

C. Ánh

05

13h00 ngày 3/6/12

P.102

Điện CN&DD

Lý thuyết tổng hợp

Cơ sở kỹ thuật điện, Cung cấp điện

T.Tuấn

10

7h00-13h00 ngày 31/5/12

P.104

Thực hành nghề nghiệp

Hướng dẫn hoàn thành đề tài tốt nghiệp

T.Tuấn hướng dẫn

HS tự ôn tập

Xây dựng DD&CN

Lý thuyết tổng hợp

Cơ xây dựng, Kết cấu công trình

T.Hợi

10

7h00-13h00 ngày 31/5/12

P.201

Thực hành nghề nghiệp

Hướng dẫn hoàn thành đề tài tốt nghiệp

T.Hợi hướng dẫn

HS tự tập

Điện tử viễn thông

Lý thuyết tổng hợp

Mạch điện tử, Kỹ thuật số

T.Việt

10

7h00-13h00 ngày 31/5/12

P.202

Thực hành nghề nghiệp

Hướng dẫn hoàn thành đề tài tốt nghiệp

T.Việt hướng dẫn

HS tự ôn tập

  1. 2. Họp hội đồng xét điều kiện dự thi tốt nghiệp:

2.1.  Thời gian: 14h00 ngày 04/6/2012

2.2.  Các nội dung cần chuẩn bị:

TT

Nội dung

Người chịu trách nhiệm

Thời điểm hoàn thành

Người kiểm tra

1

Kết quả điểm tổng kết các môn học toàn khóa

C. Ly, C. Tuyết

01/6/2012

T. Thảo

2

Các quyết định kỷ luật HS (nếu có)

C. Tuyết

01/6/2012

T. Thảo

2.3 Thành phần tham dự: Các thành viên có tên trong Hội đồng xét điều kiện dự thi tốt nghiệp

  1. 3. Công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp: 05/6/2012
  2. 4. Dự kiến thời gian thi tốt nghiệp:

4.1.  Tập trung giám thị coi thi phổ biến quy chế coi thi: 8h00 ngày 06/6/2012

4.2.  Tập trung thí sinh phổ biến quy chế thi, phòng thi và kiểm tra các sai sót: 14h00 ngày 6/6/2012 (Nếu có sai sót thì phải chỉnh sửa ngay tại Phòng ĐT&QLSV)

4.3.  Lịch thi: Từ ngày 07/6/2012 đến 09/6/2012

Ngày thi

Thời gian thi

Môn thi

Khối ngành

Thời lượng làm bài

Ghi chú

07/6/2012

7h30-10h00

Chính trị

Các ngành bậc TCCN

Tự luận 150 phút

 

13h30-15h30

Lý thuyết tổng hợp

Các ngành bậc TCCN

Tự luận 120 phút

 

08/6/2012

7h30-11h00

13h30 – 17h00

Bảo vệ đồ án tốt nghiệp

Các ngành bậc TCCN (Gồm Ngành Xây dựng DD&CN, Điện CN&DD, Điện tử- Viễn thông)

10-15 phút/01 học sinh

Các HS hệ 3 năm khóa 2009-2012 ưu tiên bảo vệ từ 7h30->11h00

7h30-10h00

Thực hành nghề nghiệp

Các ngành bậc TCCN (Gồm Kế toán, Pháp lý, Hành chính văn thư, Lễ tân)

Tự luận 150 phút

 

13h30-15h00

Văn

Các ngành bậc TCCN (hệ 3 năm khóa 2009-2012)

Tự luận 90 phút

 

09/6/2012

7h30-8h30

Toán

Các ngành bậc TCCN (hệ 3 năm khóa 2009-2012)

Trắc nghiệm 60 phút

 

9h00-10h00

Vật lý

Các ngành bậc TCCN (hệ 3 năm khóa 2009-2012)

Trắc nghiệm 60 phút

 

  1. 5. Chấm thi: Từ 13/6/2012 đến 15/6/2012
  2. 6. Họp Hội đồng xét tốt nghiệp:

6.1.  Thời gian: 14h00 ngày 18/6/2012

6.2.  Các nội dung cần chuẩn bị:

 

TT

Nội dung cần chuẩn bị

Người chuẩn bị

Thời gian

hoàn thành

Người kiểm tra

1

Bảng điểm TBC toàn khóa của HSSV

C.Ly

15/6/2012

T. Thảo

2

Bảng điểm TBC các môn thi TN

C.Ly

3

Các QĐ kỷ luật tính đến ngày xét TN

C. Tuyết

6.3.  Thành phần tham dự: Hội đồng thi tốt nghiệp TCCN 2012.

  1. 7. Công bố kết quả thi tốt nghiệp: Ngày 19/06/2012
  2. 8. Nhận đơn phúc khảo bài thi:

8.1.  Thời gian: Từ ngày 20/6/2011 - 27/6/2012

8.2.  Địa điểm: phòng Đào tạo & QLSV

8.3.  Bộ phận nhận đơn: Ban Thư ký

  1. 9. Chấm bài phúc khảo: 28/6/2012

10. Họp Hội đồng xét tốt nghiệp bổ sung (nếu có):

10.1.                    Thời gian: 8h00 ngày 29/6/2012

10.2.                    Các nội dung cần chuẩn bị:

TT

Nội dung cần chuẩn bị

Người chuẩn bị

Thời gian

hoàn thành

Người kiểm tra

1

Bảng điểm TBC toàn khóa của HSSV xin phúc khảo

C.Ly

28/6/2012

T. Thảo

2

Bảng điểm TBC các môn thi TN đã phúc khảo

C.Ly

3

Các QĐ kỷ luật tính đến ngày xét TN

C. Tuyết

 

10.3.   Thành phần tham dự: Hội đồng thi tốt nghiệp TCCN 2012.

11. Công bố điểm phúc khảo: Ngày 29/6/2012

Đề nghị các Khoa thông báo kế hoạch này đến học sinh trong khoa của mình. Các Phòng, Khoa liên quan và toàn thể học sinh khóa 2010 - 2012, 2009-2012  thực hiện nghiêm túc kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì chưa thống nhất cần điều chỉnh thì phải xin ý kiến Lãnh đạo nhà trường và được đồng ý bằng văn bản thì mới được điều chỉnh.

 

 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

-          HĐQT & BGH (b/c);

-          Các phòng ban, Khoa (t/h);

-          GVCN, HSSV (t/h);

-          Lưu VT, ĐT.

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đăng nhậpThông báo mới
Video
Hình ảnh hoạt động
LOADING